500 321 555 | ul. Źródlana 11A, 60-642 Poznań

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ MEDISPA JACEK DALESZYŃSKI

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, co następuje:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JACEK DALESZYŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEDISPA JACEK DALESZYŃSKI  z siedzibą ul. Źródlana 11a, 60-642 Poznań (dalej Przedsiębiorca), z którym można skontaktować się poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@medispapoznan.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu realizacji działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zobowiązujących do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz dokonywania wpisów w systemie P1 – Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, a także na podstawie przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  3. w celu kierowania do Pani/Pana przez Przedsiębiorcę treści handlowo-marketingowych, które stanowi prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, a po rozwiązaniu umowy na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorcy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami zapewnienia skutecznej komunikacji z kontrahentami za pośrednictwem przedstawicieli i innych osób wskazanych do kontaktu oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego w ogólnodostępnych miejscach w siedzibie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO;

 

Dane zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od kontrahentów lub                     z publicznych rejestrów.  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia  i realizacji umów oraz wykonywania obowiązków prawnych. W przypadku, gdy do przetwarzania danych osobowych dochodzi na podstawie zgody, wówczas podanie danych jest dobrowolne.

 

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Przedsiębiorcy usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak obsługa klienta, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, marketingowe, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Przedsiębiorcę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

 

Uprzejmie informuję, iż na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, mogą się Państwo kontaktować się poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@medispapoznan.pl lub złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Medi_Spa Jacek Daleszyński lub przesłanie oświadczenia na adres: ul. Źródlana 11a, 60-642 Poznań.

 

Dane osobowe zasadniczo nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie potrzeby zlecenia wykonania określonych usług podwykonawcom mającym siedzibę poza EOG np. w zakresie korzystania z usług IT, dane osobowe zostaną przekazane wyłącznie do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania.